Όροι χρήσης

Όροι Χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου

www.alfalamda.gr / www.alfalamda.com.gr

 

1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ

Παρακαλείσθε να αναγνώσετε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις χρήσης του www.alfalamda.gr / www.alfalamda.com.gr Η χρήση του τελεί υπό την προϋπόθεση της πλήρους και ανεπιφύλακτης αποδοχής των περιγραφόμενων όρων χρήσης των υπηρεσιών του.

Ο δικτυακός τόπος www.alfalamda.gr / www.alfalamda.com.gr αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρίας «ALFA-LAMDA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ, ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα (Κωνσταντινουπόλεως 154 - 104 36 ΑΘΗΝΑ με Α.Φ.Μ. 094254270 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ) και προστατεύεται από τις διατάξεις του Ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως εκάστοτε ισχύει.

Η Δικαιούχος δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε τους όρους χρήσης υπηρεσιών.

Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις και να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με αυτούς, διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην άνω ιστοσελίδα συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

Σε κάθε περίπτωση μη αποδοχής τμήματος ή συνόλου του παρόντος, απαγορεύεται η χρήση του.

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση παρακαλούμε να στείλετε e-mail στο ecom@alfalamda.gr

 

2. ΟΡΙΣΜΟΙ

Site: Ο διαδικτυακός τόπος υπό την ηλεκτρονική διεύθυνση www.alfalamda.gr / www.alfalamda.com.gr

Δικαιούχος: Η ιδιοκτήτρια εταιρία του διαδικτυακού τόπου, Ανώνυμη Εταιρία υπό την επωνυμία «ALFA-LAMDA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ, ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ».

Υπηρεσία/ες: Το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του Site της Δικαιούχου, ρητώς συμπεριλαμβανομένων τόσο των ήδη υφισταμένων όσο και των μελλοντικών.

Οι Συναλλασσόμενοι: Οι εγγεγραμμένοι στον Εμπορικό Κατάλογο προμηθευτές και οι υποψήφιοι Αγοραστές.

 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση του www.alfalamda.gr / www.alfalamda.com.gr παρέχεται στη διαμορφωθείσα σύμφωνα με τους όρους του παρόντος μορφή και ρητώς απαγορεύεται οποιαδήποτε παρέμβαση, τροποποίηση ή αλλοίωση του Διαδικτυακού τόπου από τους χρήστες αυτού.

Η πρόσβαση στην www.alfalamda.gr / www.alfalamda.com.gr επιτρέπεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα οιασδήποτε μορφής με δικαιοπρακτική ικανότητα.

Η «ALFA LAMDA Α.Ε.» μπορεί να αρνηθεί τις υπηρεσίες της σε οποιονδήποτε και σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διακριτική της ευχέρεια, σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των όρων του παρόντος.

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Οι συναλλασσόμενοι, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 2472/1999 "Περί προστασίας προσωπικών δεδομένων" ως ισχύει και του Ν. 2774/1999 "Περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τομέα", συμφωνούν, αποδέχονται και συναινούν ήδη δια του παρόντος με τα ακόλουθα:

Η Δικαιούχος θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα τους που θα έρθουν σε γνώση της με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των εργασιών της.

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή οι συναλλασσόμενοι διατηρούν το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων αυτών, βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97.

Υπεύθυνο τμήμα για την προστασία πληροφοριών και δεδομένων του Site κατά το Ν. 2472/97: ecom@alfalamda.gr «ALFA-LAMDA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ, ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα (Κωνσταντινουπόλεως 154)

5. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

Κατά την πρόσβαση και χρήση του www.alfalamda.gr / www.alfalamda.com.gr από τους συναλλασσόμενους :

- Απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε αυτόματης ή χειροκίνητης παρακολούθησης του συστήματος ή αντιγραφής μέρους ή του συνόλου του μηχανισμού λειτουργίας του.

- Απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε προγράμματος ή τεχνικού μέσου παρέμβασης στον μηχανισμό λειτουργίας του Site.

- Απαγορεύεται η χρήση πληροφοριών του www.alfalamda.gr / www.alfalamda.com.gr για κατασκευή βάσεων δεδομένων (databases) καθώς και η αποθήκευση πληροφοριών σε βάσεις δεδομένων με σκοπό την πρόσβαση σε αυτές από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Επιπλέον των ανωτέρω απαγορεύεται η χρήση του www.b2bconstruct.gr για την άσκηση αθέμιτων επιχειρηματικών πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που διαμορφώνονται στην κοινωνία του INTERNET, όπως ενδεικτικά:

- Απόπειρα καταστροφής ή/και εκμετάλλευσης ή καταστροφή ή/και εκμετάλλευση αρχείων του Site και των Μελών αυτού (hacking).

- Απόπειρα διασποράς ή διασπορά μεγάλου όγκου ηλεκτρονικών μηνυμάτων, προκειμένου να προκληθεί υπερφόρτωση και αδυναμία εξυπηρέτησης των Μελών του www.alfalamda.gr/ www.alfalamda.com.gr

-Ενέργειες οι οποίες εν γένει αντίκεινται στη NETIQUETTE (Κώδικας Συμπεριφοράς χρηστών ΙΝΤΕRΝΕΤ).

 

6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

H χρήση του www.alfalamda.gr/ www.alfalamda.com.gr , δεν συνεπάγεται την παροχή και μεταβίβαση δικαιωμάτων ή αδειών χρήσης αγαθών ή/και υπηρεσιών, εξαιρουμένου του περιορισμένου δικαιώματος χρήσης της υπηρεσιών, κατ' εφαρμογή των όρων της παρούσας. Σε περίπτωση εκφόρτωσης (download) στοιχείων του περιεχομένου των υπηρεσιών του www.alfalamda.gr/ www.alfalamda.com.gr, η Δικαιούχος παραχωρεί παρόμοιο δικαίωμα μόνο για ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ και δεν προβαίνει στην παραχώρηση οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος.

7. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το περιεχόμενο του www.alfalamda.gr /www.alfalamda.com.gr, το οποίο συμπεριλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται, σε κείμενα, περιεχόμενα, φωτογραφίες, βίντεο, ηχογραφήσεις και γραφικά, προστατεύεται από τις εθνικές (Ν. 2121/93 ως ισχύει) και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή (reformating), αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μεταγλώττιση, φόρτωση (upload), διαμόρφωση, τροποποίηση, δημιουργία αντιγράφων site (mirroring) των σελίδων του www.alfalamda.gr / www.alfalamda.com.gr ή των σελίδων αποτελεσμάτων αυτού ή εκπομπή του www.alfalamda.gr / www.alfalamda.com.gr , με οιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Δικαιούχου.

 

8. LINKS

Το www.alfalamda.gr / www.alfalamda.com.gr περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους. Οι τόποι αυτοί δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του και συνεπώς το www.alfalamda.gr / www.alfalamda.com.gr δεν είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο, την ποιότητα και πληρότητα παροχής των υπηρεσιών τους. Το www.alfalamda.gr / www.alfalamda.com.gr, παρέχει αυτούς τους συνδέσμους ως διευκόλυνση και η ενσωμάτωση ενός εξωτερικού συνδέσμου δεν συνεπάγεται κανενός είδους δέσμευση για το δικτυακό αυτό τόπο από τo www.alfalamda.gr / www.alfalamda.com.gr

 

9. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του www.alfalamda.gr / www.alfalamda.com.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

10. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ

H «ALFA LAMDA Α.Ε.» δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της www.alfalamda.gr / www.alfalamda.com.gr, τόσο όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται όσο και των παρεχομένων, από το ηλεκτρονικό κατάστημα της, υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας.

11. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η «ALFA LAMDA Α.Ε.» δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους (εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου «Επιστροφή προϊόντος») Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.alfalamda.gr / www.alfalamda.com.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των επισκεπτών περί της μη διαθεσιμότητας τους. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.alfalamda.gr / www.alfalamda.com.gr παρέχει το περιεχόμενο (πχ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα της «ALFA LAMDA Α.Ε.» δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

12. ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.alfalamda.gr / www.alfalamda.com.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν τo ηλεκτρονικό κατάστημα της «ALFA LAMDA Α.Ε.» για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

13. ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ / ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάσταση τους:

α) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της «ALFA LAMDA Α.Ε.» πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα ή προϊόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας (λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή, κατεστραμμένα κατά την μεταφορά, με κακή συσκευασία κ.λ.π.)

και β) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε πρόβλημα / πραγματικό ελάττωμα στο προϊόν (λειτουργίας ή ποιότητας) το οποίο καλύπτει η εγγύηση του προϊόντος και εφόσον η εγγύηση έχει δοθεί από την «ALFA LAMDA Α.Ε.»

Δεν εμπίπτουν στην παρούσα διάταξη προϊόντα που καλύπτονται από εγγυήσεις τρίτων όπως από τον κατασκευαστή του προϊόντος ή τον αντιπρόσωπο του.

Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται σε άριστη κατάσταση, στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία του προϊόντος να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση.

Επιπλέον, για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προϊόν προς αντικατάσταση - επισκευή να συνοδεύεται απαραίτητα με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς / τιμολόγιο. Πριν από κάθε επιστροφή συνίσταται να προηγηθεί συνεννόηση με το Ηλεκτρονικό κατάστημα της «ALFA LAMDA Α.Ε.».

Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή και αντικατάσταση είναι εφικτή υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

• Επικοινωνήσετε την ίδια μέρα ή την επομένη εργάσιμη ημέρα με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα.

• Το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί.

• Το προϊόν συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συναλλαγή (π.χ. Δελτίο Αποστολής, Τιμολόγιο, Απόδειξη Λιανικής Πώλησης, κ.ο.κ).

14. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Ο πελάτης επιλέγοντας τα προϊόντα τα οποία επιθυμεί να αγοράσει στέλνει μια προ-παραγγελία στην εταιρεία από την οποία περιμένει έγκριση. Η «ALFA LAMDA Α.Ε.» αποδέχεται/δεν αποδέχεται την προ-παραγγελία κατά την απόλυτη κρίση της.

15. ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ακύρωση της προ-παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις :

Α. Επιλέγοντας «Άδειασμα Καλαθιού».

Β. Πριν ολοκληρωθεί η προ-παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελιάς μπορείτε να πατήσετε το κουμπί «Διαγραφή» που εμφανίζεται πριν και μετά το «κλικ» στην Αποδοχή Παραγγελίας.

Γ. Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική προ-παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν μπορείτε να καλέστε το 210-5212200 και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωσή της παραγγελιάς σας.

16. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οι συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας.

• Αντικαταβολή (Πληρωμή με την παραλαβή της παραγγελίας στο χώρο σας): Πληρώστε τον υπάλληλο της εταιρίας μας ή τον υπάλληλο courier, με την παράδοση της παραγγελίας σας στο χώρο σας.

• Παραλαβή και πληρωμή της παραγγελίας σας στις εγκαταστάσεις των γραφείων της «ALFA LAMDA Α.Ε.» :

Μπορείτε να κάνετε την παραγγελία σας από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και παραλάβετε την παραγγελία σας την επόμενη μέρα από τις εγκαταστάσεις των γραφείων μας, κατόπιν ενημέρωσης του συνεργάτη μας σχετικά με την διαθεσιμότητα.

• Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό:

Προεξοφλήστε την παραγγελία σας σε ένα από τους ακόλουθους λογαριασμούς των Τραπεζών που συνεργαζόμαστε :

 

· ΕΘΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ (044)

ΙΒΑΝ GR73 0110 0440 0000 0444 7026 545

· ALPHA BANK - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΑΓΟΡΑΣ (108)

ΙΒΑΝ GR70 0140 1080 1080 0200 2004 457

· ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ (0637)

ΙΒΑΝ GR22 0120 6570 0000 0008 7824 128

· ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΙΒΑΝ: GR73 0172 0190 0050 1902 2602 781

και στείλτε μας το αντίγραφο της τραπεζικής εντολής πληρωμής με fax στο

210-5233583. Με την λήψη του αντίγραφου της τραπεζικής εντολής πληρωμής, σας αποστέλλουμε την παραγγελία σας.

Σε κάθε περίπτωση αν και καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακριβή αναγραφή των στοιχείων και των τιμών που παραθέτουμε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο εμφάνισης τυπογραφικών ή τεχνικών λαθών σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων.

Για το λόγο αυτό ο συνεργάτης μας επικοινωνεί μαζί σας για τυχόν διευκρινήσεις στην παραγγελία σας.

• Mε επιταγή κατόπιν συμφωνίας με το εμπορικό τμήμα της εταιρείας

17. ΠΡΟΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ/ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ / ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Ολοκλήρωση προ-παραγγελίας:

Με το που ολοκληρώνεται η προ-παραγγελία σας εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα: «Η προ-παραγγελία σας καταχωρήθηκε επιτυχώς».

Ολοκλήρωση παραγγελίας:

Με το που εγκρίνεται η προ-παραγγελία σας θα σας αποσταλεί e-mail με τα στοιχεία της παραγγελίας σας.

Ημερομηνίες και ώρες παράδοσης

Οι ημέρες παράδοσης είναι από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 9.00 πμ μέχρι 5.00 μμ (για Αθήνα , Πάτρα, Θεσ/νίκη, Ηράκλειο και Λάρισα).

Για την υπόλοιπη Ελλάδα ισχύουν οι ώρες παράδοσης της εκάστοτε Μεταφορικής Εταιρίας.

 

Έξοδα Αποστολής / Δωρεάν παράδοση

Η «ALFA LAMDA Α.Ε.» για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση σας συνεργάζεται με ιδιωτικές μεταφορικές εταιρίες. Για τις παραγγελίες εκτός Αθηνών το κόστος των μεταφορικών εξαρτάται από τον τόπο παράδοσης και τον όγκο του δέματος της παραγγελίας σας.

Για το λόγο αυτό συνεργάτης της εταιρίας μας, θα επικοινωνήσει μαζί σας προκειμένου να σας ενημερώσει σχετικά με το κόστος μεταφορικών.

Εφόσον δεν συμφωνείτε με το κόστος μεταφοράς θα δικαιούστε εντός 2 ωρών από την ώρα λήψης της σχετικής ενημέρωσης να ζητήσετε την διόρθωση ή ακύρωση της παραγγελίας. Η πάροδος της προθεσμίας αυτής θα αποτελεί απόδειξη της συμφωνίας και αποδοχής από μέρους σας του κόστους μεταφοράς.

Καθυστέρηση παραγγελίας

Η παραγγελία σας δύναται να καθυστερήσει για τους εξής λόγους:

• Το προϊόν έχει καθυστερήσει να σταλεί από τον προμηθευτή μας.

• Υπάρχουν περιπτώσεις όπου μια παραγγελία μας μπορεί να «κολλήσει» στο τελωνείο ή στη μεταφορά του, με αποτέλεσμα να μην το έχουμε στις αποθήκες μας όταν υπολογίζουμε. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ρωτήσουμε εάν θέλετε να σας παραδώσουμε την παραγγελία χωρίς αυτό το προϊόν ή να σας προτείνουμε κάποιο εναλλακτικό. Το είδος αυτό θα σας το στείλουμε αμέσως μετά την παραλαβή του στις αποθήκες μας.

• Το προϊόν που παραγγείλατε έχει ήδη καταργηθεί και δεν είναι διαθέσιμο: Ανάμεσα στα προϊόντα που εκθέτουμε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα υπάρχουν σπάνιες περιπτώσεις όπου ο προμηθευτής τους ξαφνικά και απροειδοποίητα ανακοινώνει ότι τα καταργεί. Στην περίπτωση αυτή υπάλληλος της εταιρίας μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας για να σας δώσει όλες τις εναλλακτικές λύσεις.

• Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και παράδοση της παραγγελίας σας.

• Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία σας, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή πχ τα στοιχεία σας που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστά ενημερωμένα.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

• Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την «ALFA LAMDA Α.Ε.» άτομο.

• Όταν η βλάβη προέρχεται από ατύχημα, κακή συνδεσμολογία, πτώση, έκθεση σε ακραία επίπεδα θερμοκρασίας, υγρασίας, κραδασμού ή ρίψης υγρών.

• Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση πέρα από τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

• Όταν ο αριθμός κατασκευής ή τα διακριτικά σήματα της συσκευής έχουν αλλοιωθεί ή αφαιρεθεί ή καταστραφεί.

• Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε περιβάλλον ή για χρήση που δεν προβλέπεται από τον κατασκευαστή.

• Όταν η βλάβη προέρχεται από χαλασμένη εγκατάσταση.

• Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ιών που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.

• Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε εγκατάσταση προγραμμάτων που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.

• Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.

Η «ALFA LAMDA Α.Ε.» δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση προσθετική ή αποθετική ζημιά προκύπτει από την απώλειά τους. Η ευθύνη φύλαξης και αποθήκευσης των δεδομένων αυτών ανήκει στον αγοραστή.

18. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:

Επιστροφές γίνονται δεκτές εντός δέκα ημερών από την αγορά του προϊόντος μόνο με την επίδειξη της νόμιμης απόδειξης αγοράς.

Τα προς επιστροφή προϊόντα πρέπει να μην έχουν χρησιμοποιηθεί και να είναι στην αρχική τους συσκευασία.